1. 3. 2014

29.06.2014 08:38

1.      Zahájení - Eva Sanejstrová

·         Schůze byla zahájena dle plánu v 14:00 hod.

·         Ukončení schůze v 16:30 hod.

·         Přítomno všech 7 členů a předseda RK

 

2.      Vlastní jednání

1)      Rozpočet na opravu klubovny

·         doposud dodali pouze p. Vančura (tento je svým zpracováním nedostačující, nutno ho kontaktovat a požádat o dopracování) a p. Čonka (ZKO by platila pouze materiál, práce by byla řešena formou sponzorského daru)

·         bylo by dobré sehnat ještě alespoň jeden rozpočet (2. 3. 2014 by měla přijít firma na zaměření)

2)      Oprava elektroinstalace

·         Musí se opravit elektroinstalace ve spodní části ZKO (kotce, garáž...)

·         P. Vlček byl požádán, aby oslovil J. Chundelákovou (potažmo jejího bratra), zda by byl ochoten toto zkontrolovat a opravit. Padl návrh na nákup materiálu na daňový doklad na ZKO a jeho vynaložená práce by se odečetla J. Chundelákové z brigádnických hodin.

3)      Nájemní smlouvy

·         Je třeba prověřit stávající znění smluv na kotce a garáž (J. Novotná dodá k nahlédnutí)

·         Při předávání agendy ZKO bude ověřena u S. Jelínka evidence nájemních smluv

·         E. Sanejstrová připraví návrh smluv dle nového občanského zákoníku, přičemž smlouvy uzavřené do 31. 12. 2013 zůstávají v platnosti

·         Do nájemních smluv (v případě smluv původních, dodatky k těmto smlouvám) budou zakomponovány sankce za jejich nedodržení

·         Evidenci kotců, včetně jejich řádného užívání, placení nájmů a případných sankcí bude zajišťovat M. Vršecká

4)      Výměna klíčů

·         Po jednomyslném hlasování bude provedena výměna klíčů od klubovny a od maket, přičemž tyto klíče obdrží pouze členové výboru - zajistí O. Moré

·         Klíče od vjezdové brány a vstupní branky se měnit nebudou

·         Klubovna a kantýna budou otevřeny vždy ve výcvikové dny (ÚT, ČT, NE), v ostatní dny po domluvě s některým členem výboru

·         Plac je k dispozici celý týden, přičemž stále platí pravidlo, že před zkouškami konanými ZKO Střekov, budou mít přednost psovodi, kteří budou skládat zkoušky na naší ZKO

5)      Disponování se svěřeným účtem

·         Jednohlasně bylo schváleno právo disponovat se svěřeným účtem pro E. Sanejstovou, L. Holubovou, M. Vršeckou, přičemž při jednání na pobočkách Poštovní spořitelny musí být přítomni vždy alespoň dva tito členi

·         Připravení zápisu pro Poštovní spořitelnu zajistí L. Holubová

6)      Jednání RK

·         Řešeno jednání členů RK (P. Vlčka a Š. Moréové), kteří za zády výboru volali na ČKS ohledně neplatnosti voleb

·         Po opětovném volání na ČKS předsedou ZKO, bylo p. Šiškou, s odkazem na informační zpravodaj č. 3/2013 sděleno, že ze strany ZKO nedošlo k porušení stanov a volby jsou platné (nadpoloviční počet hlasů pro platnost musí být až při konečném usnesení)

7)      Brigády

·         Hospodář stanoví do týdne termíny brigád, jejichž náplň bude vždy vyvěšena na nástěnce - zodpovídá O. Moré, M. Vršecká

·         Brigády se budou konat mimo výcvikové dny, a to v sobotu, po domluvě s hospodářem a M. Andrlovou (která zodpovídá za evidenci brigádnických hodin) je možno odpracovat tyto hodiny i v jiné dny

·         Po odpracované brigádě stvrdí každý účastník svým podpisem v evidenčním sešitě počet odpracovaných hodin

·         Na nástěnce bude vyvěšen seznam členů a jejich odpracované brigádnické hodiny

·         Zároveň bude vyvěšen plán, do kterého budou moci členové dopisovat návrhy na opravy či zlepšení prostor/majetku ZKO

·         1. brigáda v letošním roce je stanovena na 15. 3. 2014 od 9:00 hod.

8)      Figurantské zkoušky

·         Bylo jednomyslně odsouhlaseno proplacení poplatku za figurantské zkoušky pro P. Vlčka

9)      Zkoušky

·         Dle NZŘ jsou schváleny na 19. 4. 2014

·         Dle KJ Brno bude zažádáno na 11. 5. 2014 - zajistí J. Novotná

·         Dle MZŘ bude zažádáno na 8. 6. 2014 - zajistí J. Novotná

·         Veškeré záležitosti týkající se zkoušek a výcviku bude řešit J. Novotná, která si k sobě zvolí po domluvě 1 - 2  pomocníky

 

10)  Tréninky

·         Odsouhlaseno zamluvení placu M. Houserovou pro výcvik malých plemen na sobotu 8. 3. 2014 v délce 1 hod.

·         Pronájem placu pro p. Ryttnauera byl schválen za dosavadních podmínek, s tím rozdílem, že již nebude mít k dispozici klíče od klubovny, projednání zajistí E. Sanejstrová

11)  Přijetí nového člena

·         Jednomyslně odsouhlasena žádost o členství pí Pavlíny Novotné

·         Zároveň byla jednomyslně odsouhlasena její žádost pronajmutí kotce

12)  Revize

·         Bude provedena revize a případná obměna vybavení lékárničky první pomoci - zajistí L. Holubová

·         Bude zajištěna revize a tlaková zkouška hasicího přístroje (včetně dodání revizní zprávy pro případnou kontrolu HZS Ústeckého kraje) umístěného v klubovně - zajistí P. Kejzlar

3.      Závěr

·         Výbor na své příští schůzi projedná pravidla pro podění psů do klubovny

·         Z jednání výboru ZKO vyplynuly následující úkoly:

Ø  kontaktovat p. Vančuru a požádat ho o podrobnější rozpracování rozpočtu na opravu klubovny ZKO - zajistí E. Sanejstrová

Ø  požádání bratra J. Chundelákové o kontrolu elektroinstalace - zajistí P. Vlček

Ø  kontrola stávajících smluv + navržení smluv nových na pronájem kotců a garáží - zajistí E. Sanejstrová ve spolupráci s M. Vršeckou

Ø  nákup a výměna klíčů od klubovny a maket - zajistí O. Moré

Ø  připravení zápisu pro Poštovní spořitelnu - zajistí L. Holubová

Ø  vyvěšení termínů brigád - zajistí O. Moré ve spolupráci s M. Vršeckou

Ø  vyvěšení plánu oprav a údržby při brigádách - zajistí O. Moré ve spolupráci s P. Kejzlarem a M. Vršeckou

Ø  evidence brigádnických hodin - zajistí O. Moré ve spolupráci s M. Andrlovou

Ø  proplacení figurantských zkoušek - zajistí M. Vršecká

Ø  zažádání o zkoušky dle KJ Brno a MZŘ - zajistí J. Novotná

Ø  projednání podmínek na pronájem placu pro dogfrisbee s p. Ryttnauerem - zajistí E. Sanejstrová

Ø  revize a doplnění lékárničky - zajistí L. Holubová

Ø  revize a tlaková zkouška hasicího přístroje - zajistí P. Kejzlar

 

 

Zapsala: Lucie Holubová                                                                 

 

                                                                                                         

                                                                                                          Eva Sanejstrová, předseda