12. 4. 2014

29.06.2014 08:44

1.      Zahájení - Eva Sanejstrová

·         Schůze byla zahájena v 10:30 hod.

·         Ukončení schůze v 11:30 hod.

·         Přítomno všech 6 členů (P. Kejzlar omluven) a M. Houserová, člen RK, pozváni: p. Janeček, p. Jelínek - oba se omluvili

 

2.      Vlastní jednání

1)      Řešení pronájmu užívané plochy

·         část plochy, kterou užívá ZKO je ve vlastnictví p. Kulhavého

·         kontrolou dokumentů ZKO bylo předsedou a místopředsedou zjištěno neplacení nájemného, které trvá od 22. 12. 2005, kdy Pozemkový fond ČR postoupil vlastnická práva třetí osobě (p. Kulhavému)

·         nájemné činí, dle nájemní smlouvy č. 106N02/08 ze dne 1. 6. 2002 480,- Kč

·         dlužné nájemné je ve výši 4.212,- Kč a úroky z prodlení 340,- Kč

·         v roce 2006 proběhlo jednání p. Janečka s p. Kulhavým, zápis z jednání, kde by byl zaznamenán jejich závěr, však chybí

·         byli pozváni p. Janeček a p. Jelínek, aby se vyjádřili, proč nájemné po celou dobu vykonávání svých funkcí neplatili

·         jelikož se oba omluvili, budou pozváni na další schůzi výboru, termín bude určen tak, aby pozvaným vyhovoval a mohli se schůze účastnit

·         po telefonickém rozhovoru předsedy a p. Kulhavého nám bylo sděleno, že p. Kulhavý považuje nájemní smlouvu pro její porušení za neplatnou a požaduje nájemné ve výši v místě užívání obvyklé (dle sdělení ÚMO Střekov je to částka 20,- Kč/m2, což by za zastavěné plochy činilo 1.920,- Kč)

·         výpověď nájemní smlouvy nám však nebyla doručena

·         p. Kulhavému bude zaslán dopis s omluvou a sdělením, že dlužnou částku, včetně úroků z prodlení, chceme neprodleně uhradit

·         vzhledem k výše uvedenému se výbor ZKO rozhodl odložit opravu klubovny do vyřešení pronájmu

 

2)      Kontrola RK

·         před 14 dny proběhla kontrola účetnictví, bez vědomí předsedy

·         další kontrola bude RK předem oznámena předsedovi ZKO a budou se jí účastnit nejméně 2 členové výboru

·         po každé kontrole sepíše RK zprávu, kterou v jednom originále předá předsedovi k založení

 

3)      Obecně

·         předseda ZKO doporučuje svým členům pravidelně se seznamovat s předpisy ČKS

·         na přihláškách k členství v ZKO musí být uveden souhlas se zpracováním osobních údajů

·         pro stávající členy byla vytvořena tabulka, kde se členové vyjádří ke zpracování svých osobních údajů

·         bylo projednáno a jednomyslně odsouhlaseno odpracování brigádnických hodin průběžně, tj. každá člen odpracuje do 30. 6. daného roku 10 brigádnických hodin

·         v případě nesplnění bude požadováno uhrazení neodpracovaných hodin, tato částka bude brána jako "záloha" a v případě odpracování 20 brigádnických hodin k 31. 12. daného roku bude vrácena

·         pokud člen do 30. 6. daného roku neodpracuje stanovený počet brigádnických hodin, a zároveň nezaplatí zálohu, nebude moci využívat areálu cvičiště a výcvikové pomůcky

·         p. Novotná přednesla žádost p. Havla a p. Čonky o členství v ZKO - pro naplněnost ZKO, odloženo do 30. 6. 2014

·         další kurz naplánován na 7. 6. 2014

·         navržen a jednomyslně odsouhlasen nákup vrtačky

 

 

Zapsala: Lucie Holubová                                                                 

 

                                                                                                         

                                                                                                          Eva Sanejstrová, předseda