28. 6. 2014

29.06.2014 08:48

1.      Zahájení - Eva Sanejstrová

·         Schůze byla zahájena dle plánu v 15:00 hod.

·         Ukončení schůze v 16:00 hod.

·         Přítomno 5 členů (M. Vršecká a M. Andrlová omluveny) a předseda RK

 

2.      Vlastní jednání

1)      Projednání odpracovaných brigádnických hodin za 1. pololetí r. 2014

·         brigádnické hodiny za 1. pololetí nemá odpracováno:

Ø  Bárta                                     10 hodin                     500,- Kč

Ø  Bártová                                    9 hodin                     450,- Kč

Ø  Bělský                                   10 hodin                     500,- Kč

Ø  Bílková                                     7 hodin                     350,- Kč

Ø  Břízová                                    1 hodin                       50,- Kč

Ø  Houserová                                4 hodin                     200,- Kč

Ø  Chundeláková                           5 hodin                     250,- Kč

Ø  Jelínek                                     5 hodin                     250,- Kč

Ø  Rozlivková                              10 hodin                     500,- Kč

Ø  Tylová                                    10 hodin                     500,- Kč

Ø  Vlček                                       9 hodin                     450,- Kč

Ø  Vlčková                                    5 hodin                     250,- Kč

Ø  Studihradová                           10 hodin                     500,- Kč

Ø  Ulmanová                                10 hodin                     500,- Kč

·         seznam členů s výše uvedenými členy bude vyvěšen na FB, internetových stránkách a nástěnce ZKO

·         sankční poplatek je splatný do 31. 8. 2014 u pokladní nebo na účet ZKO, při neuhrazení poplatku nebude dlužícímu členovi umožněno využívání placu a výcvikových pomůcek (viz zápis z 12. 4. 2014)

·         T. Tylová požádala e-mailem o odpuštění brigádnických hodin a sankčního poplatku za jejich neodpracování - 3 členi proti, 2 členi (Holubová, Sanejstrová) pro → požadavek zamítnut, informaci pí Tylové zašle E. Sanejstrová

·         V. Bělský a M. Rozlivková pošlou sankční poplatek na účet ZKO

·         P. Vlček odmítá sankční poplatek uhradit

2)      Poskytnutí finančního daru

·         ÚMO Střekov poskytl ZKO finanční dar ve výši 2.000,- Kč na opravu a oplocení klubovny

·         dotaci vyřídil S. Jelínek, za což mu byla připsána 1 brigádnická hodina

 

3)      Zapůjčení ovcí

·         J. Novotná nabídla ZKO zapůjčení 2 ovcí na spasení zatravněné části pozemku nad klubovnou, přičemž je každé ráno přiveze a večer odveze, ovce budou na pozemku ZKO nejdéle do 30. 9. 2014 - výbor jednomyslně souhlasí

4)      Oprava klubovny

·         majitel pozemků p Kulhavý doposud neodpověděl na dopis týkající se doplacení dlužného nájemného

·         L. Holubová připraví dopis pro p Kulhavého s oznámením, že mu ZKO zašle dlužné nájemné poštovní poukázkou

·         oprava klubovny se zatím odkládá, pouze se při nejbližší brigádě provizorně opraví roh klubovny

5)      Výcvikové dny o letních prázdninách

·         o letních prázdninách bude výcvik probíhat ve čtvrtek a v neděli

6)      Výcviková komise

·         J. Novotná si do 30. 7. 2014 zvolí svého zástupce pro výcvik a výcvikovou komisi

7)      Pronajmutí Garáže

·         p Václav požádal o pronajmutí 2. garáže

·         bude mu přednesen návrh (nová nájemní smlouva, pronájem 500,- Kč/měs. + 10 brigádnických hodin), přičemž stávající smlouva na již pronajatou garáž (300,- Kč/měs. + 10 brigádnických hodin) zůstane v platnosti

·         zároveň byla J. Novotná upozorněna, že pokud si bude chtít garáž č. 2 (kterou v současné době využívá) ponechat, a v případě přistoupení p. Václava na výše uvedené podmínky, budou se na ní vztahovat stejné požadavky (pronájem 500,- Kč/měs. + 10 brigádnických hodin)

8)      Zápis RK z kontroly

·         P. Vlček, jako předseda RK, byl upozorněn na skutečnost, že výbor doposud neobdržel zápis z kontroly RK, která proběhla v březnu 2014, a zároveň byl požádán o jeho doložení do 31. 8. 2014

9)      Diskuze

·         J. Novotná požádala o odpuštění poplatku za pronájem kotců na 1 měsíc (2.400,- Kč), za výstavbu a zateplení 4 bud - jednomyslně schváleno

·         A. Moré  se ohradil proti jednání M. Vršecké vůči ostatním členům ZKO (D. Vydrová, Š. Moréová, A. Moré a P. Vlček), pověřen o domluvě k jejímu chování je P Kejzlar

·         A. Moré vznesl požadavek na nákup nové sekačky - v současné době není potřeba

·         P. Vlček - oznámil ukončení členství v ZKO k 30. 6. 2014 a odmítá doplatit neodpracované brigádnické hodiny - členy výboru byl upozorněn na porušení vnitřního řádu ZKO, jednomyslně schváleno, že pokud brigádnické hodiny za 1. pololetí nedoplatí, nedostane výstupní razítko

·         P. Kejzlar - zajistil revize 2 ks HP

·         L. Houbová - doplnila a vyvěsila vnitřní řád

3.      Závěr

·         Z jednání výboru ZKO vyplynuly následující úkoly:

Ø  odpovědět pí Tylové na e-mail - E. Sanejstrová

Ø  vyvěšení seznamu členů, kteří nemají odpracované brigádnické hodiny - L. Holubová

Ø  kontrola účtu, zda dorazily platby za neodpracované brigádnické hodiny od V. Bělského a M. Rozlivkové - M. Vršecká

Ø  připravení dopisu p Kulhavému - L. Holubová

Ø  odeslání dlužného nájemného poštovní poukázkou - M. Vršecká

Ø  připravit materiál na provizorní opravu klubovny - A. Moré

Ø  určení výcvikové komise a zástupce výcvikáře - J. Novotná

Ø  předložení návrhu pronájmu garáže p. Václavovi - E. Sanejstrová

Ø  doložení zápisu z kontroly RK - P. Vlček

 

 

 

Zapsala: Lucie Holubová                                                                 

 

                                                                                                         

                                                                                                          Eva Sanejstrová, předseda