30. 3. 2014

29.06.2014 08:42

1.      Zahájení - E. Sanejstrová

·         Schůze byla zahájena v 9:15 hod.

·         Přítomno 22 členů (viz příloha č. 4)

 

2.      Návrh programu členské schůze - E. Sanejstrová

·         Přednesen a odsouhlasen

 

3.      Volba návrhové komise

·         Navrženi a odsouhlaseni - J. Novotná, M. Andrlová

 

4.      Seznámení členů s cenovými nabídkami na opravu klubovny

·         Přítomní členi byli seznámeni s cenovými nabídkami firem (viz přílohy č. 1-3)

·         Výborem ZKO byla doporučena fa Podmokelská stavební společnost s. r. o.

·         12 členů - SOUHLASÍ

·         4 členi - NESOUHLASÍ

·         6 členů - SE ZDRŽELO HLASOVÁNÍ

5.      Doplnění vnitřního řádu ZKO

·         Doplnění hodin pro jednotlivé výcvikové dny (ÚT + ČT v letním období 16:00 - 18:00, v zimním období 15:00 - 16:00, NE v letním období 8:00 - 14:00 a v zimním období 9:00 - 14:00

Ø  15 členů - SOUHLASÍ

Ø  2 členi - NESOUHLASÍ

Ø  5 členů - SE ZDRŽELO HLASOVÁNÍ

·         Kontrola očkovacích průkazů (dodržování povinnosti pravidelného očkování psů proti vzteklině dle zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči)

Ø  Navrženy termíny 30.3. a 30. 9.

Ø  18 členů - SOUHLASÍ

Ø  4 členi  - SE ZDRŽELI HLASOVÁNÍ

 

6.      Diskuze

·         p. Janeček - přednesl návrh, aby bylo do vnitřního řádu zapracováno:

o   výcvikovou komisi ZKO nevolí výbor, ale výcvikář

o   odprodej nemovitého majetku ZKO musí vždy odsouhlasit členská základna

o   platnost vnitřního řádu ZKO

·         p. Bělský - zapracovat do smlouvy o dílo (týkající se opravy klubovny ZKO), informaci o nosné zdi, která bude ponechána

·         pí Rozlivková - nabídla, že kontaktuje osobu, která po předložení plánku klubovny ZKO určí nosnou zeď

·         p. Bárta - výbor ZKO by měl kontaktovat majitele parcely, na které stojí klubovna ZKO a zajistit výměnu

 

7.      Návrh usnesení

·         Členská schůze 21 hlasy schvaluje (1 člen se hlasování zdržel):

Ø  pro opravu klubovny firmu Podmokelská stavební společnost s. r. o.

Ø  doplnění do vnitřního řádu:

o   určení hodin pro jednotlivé výcvikové dny

o   kontrolu očkovacích průkazů

o   výcvikovou komisi ZKO nevolí výbor, ale výcvikář

o   odprodej nemovitého majetku ZKO musí vždy odsouhlasit členská základna

o   platnost vnitřního řádu ZKO

8.      Přílohy

·         č. 1 Návrh rozpočtu na opravu klubovny ZKO - fa Podmokelská stavební společnost s. r. o.

·         č. 2 Návrh rozpočtu na opravu klubovny ZKO - p. Čonka

·         č. 3 Návrh rozpočtu na opravu klubovny - fa Dřevostavby Vanžura s.r.o.

·         č. 4 Prezenční listina

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          Eva Sanejstrová, předseda